OUR PHOTOS, THEN AND NOW > Thomas Strangman, '64
Image 565 of 644

Thomas Strangman, '64