Mr. W.K. Kellogg, 1860-1951, around 1925.
OUR PHOTOS, THEN AND NOW > Tom Arai, '68
Image 13 of 644

Tom Arai, '68