Mr. W.K. Kellogg, 1860-1951, around 1925.
OUR PHOTOS, THEN AND NOW > John Neeleman, '64
Image 426 of 644

John Neeleman, '64