Mr. W.K. Kellogg, 1860-1951, around 1925.
OUR PHOTOS, THEN AND NOW > John Miles, '64
Image 390 of 644

John Miles, '64