Mr. W.K. Kellogg, 1860-1951, around 1925.
OUR PHOTOS, THEN AND NOW > John Zacharias, ‘69
Image 642 of 644

John Zacharias, ‘69