OUR PHOTOS, THEN AND NOW > Cynthia Black, ‘67
Image 47 of 632

Cynthia Black, ‘67