Mr. W.K. Kellogg, 1860-1951, around 1925.
OUR PHOTOS, THEN AND NOW > Glen Bezanson, ‘64
Image 41 of 644

Glen Bezanson, ‘64